|             |Print Print
International site

Procesná voda pre šachtovú pec

Reference ID: 079575
Priemysel: Spracovateľský priemysel
Aplikácia: Chladiaca voda

Spoločnosť EUROWATER navrhla a dodala kompletné riešenie úpravy vody na výrobu demineralizovanej vody vysokej kvality pre chladenie. Vyrobená voda sa používa na odparovacie chladenie stien šachtovej pece, v ktorej sa zušľachťuje medený odpad a tiež na chladenie spalín vo výmenníku tepla. Veľký dôraz pri výbere technológie úpravy vody bol kladený na spoľahlivosť prevádzky, nízke priestorové nároky a plnoautomatický chod. Ako zdroj surovej vody je použitá pitná voda z distribučnej siete dodávateľa. Technológia je pripravená na ďalšie rozšírenie o stupeň prípravy demineralizovanej vody potrebnej na napájanie vysokotlakového parného kotla a následne pohon parnej turbíny.

Technické údaje

 • Prietok demineralizovanej vody: 3000 l/h
 • Vodivosť: < 5 μS/cm

Kvalita surovej vody

 • Celková tvrdosť: 11 °N
 • Alkalita: 11 °N
 • Vodivosť: 380 μS/cm

Zariadenia v technológii

 • Filter s aktívnym uhlím ACH1800
 • Zmäkčovač SMH 602
 • Reverzná osmóza B2-10 s riadiacim panelom SE30
 • Zásobné nádrže vyrobené z PP
 • Tlakové stanice Grundfos s fekvenčnými meničmi
 • Nadradený riadiaci systém Simatic S7
 • Centrálny elektrorozvádzač