Odstraňovanie arzénu

Odstraňovanie arzénu v automatickom filtri vo vodárni.

Arzén je prirodzeným prvkom prítomným v istom špecifickom geochemickom prostredí. Vyskytuje sa v dvoch formách As(III) alebo As(V), pričom As(III) je jedovatejšia, ťažšie odstrániteľná z vody a rozšírenejšia forma jeho výskytu.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO zistila, že arzén predstavuje pri požívaní riziko ohrozenia zdravia a je zároveň okrem iných považovaný za jedného z pôvodcov rakoviny kože.  

Sprísnené inštitucionálne predpisy (zníženie prahovej limitnej hodnoty z 50 na 5 µg/l na výstupe z vodárne) sa dotýka mnohých dodávateľov pitnej vody, pre ktorých sa stáva nevyhnutným realizácia špeciálnej úpravy vody za účelom splnenia týchto kvalitatívnych
požiadaviek.  

Možné riešenia

Ak je prekročená limitná hodnota obsahu arzénu v pitnej vode je rozumným a nenáročným riešením optimalizovať úpravu vody. Arzén je priľnavý k železu, teda sa odfiltruje spoločne s ním. V prípadoch, kde je pre tento proces obsah železa v surovej vode nízky, možno obsah železa v surovej vode zvýšiť pridaním chloridu železitého alebo síranu železnatého, prípadne oxidu železitého v granulovanej forme ako filtračný materiál. 

Toto je lacným riešením a metóda sa používa hlavne ak  je limitná hodnota obsahu arzénu vo vode iba mierne vyššia. Avšak takýto spôsob úpravy vody vyžaduje dostatočnú kapacitu filtra z dôvodu zvýšeného obsahu železa.   

Alternatívne možno obsah arzénu redukovať absopčnou filtráciou v tlakovom filtri so špeciálnym filtračným materiálom, ktorého základ tvorí hydroxid železa. Dávkovanie buď chloridu železitého alebo síranu železnatého a použitie granulátov oxidov železa ako filtračného materiálu sú riešením na úpravu vody, ktoré si získavajú v praxi pevné miesto. EUROWATER ponúka obe riešenia a výber závisí od aktuálnych podmienok.

Ak máte záujem o viac informácií ohľadom odstraňovania arzénu, referencie, inštalácie, prevádzkové podmienky a ceny, kontaktujte miestne zastúpenie.

Čítajte viac

 

Odkazy