Zelená energia
v EUROWATER Slovensko

Green energy at EUROWATER Slovakia

53 fotovoltických panelov s výkonom 15 kW inštalovaných na streche budovy. firmy / 53 fotovoltaic panels with power of 15 kW installed on the roof of the company.
 

.sk
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie patrí v súčasnosti k motiváciám každej modernej spoločnosti s cieľom udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). Aj naša spoločnosť na Slovensku už dlhoročne úspešne aplikuje princípy tohto podnikateľského konceptu do praxe. V environmentálnej oblasti nám ide hlavne o poskytovanie služieb a riešení zákazníkom s cieľom ochrany zdrojov, uplatňovania procesov s minimálnym vplyvom na životné prostredie a o nakladanie s odpadmi.

Za účelom znižovania energetickej náročnosti a priblíženia sa k energetickej nezávislosti sme v lete 2019 inštalovali vlastnú solárnu elektráreň na streche budovy našej prevádzky v Jarovciach. Využila sa vhodná geografická orientácia stavby administratívno-technického zázemia firmy umožňujúca efektívne využitie slnečnej energie počas dňa. Inštalovaných 53 fotovoltických panelov s celkovou plochou 85 m2 premieňa dopadajúce slnečné svetlo na elektrický prúd s výkonom 15 kW. V našej zemepisnej polohe umožní táto solárna elektráreň vyrobiť ročne až do 17 MW zelenej elektrickej energie. Pri priemernej ročnej spotrebe administratívy a výroby v našej prevádzke, pohybujúcej sa okolo 8 MW, bude prebytok vyrobenej energie poskytovaný do verejnej elektrickej distribučnej siete.

Vlastnú vyrobenú zelenú elektrickú energiu v letných mesiacoch používame na bežnú dennú prevádzku spoločnosti; podstatnú časť na napájanie klimatizácie a ďalej elektrických spotrebičov (dátové servery, počítače, tlačiarne, osvetlenie, biela technika, nabíjanie elektrických manipulátorov). Mimo letného obdobia perspektívne uvažujeme rozšíriť využitie kapacity inštalovaného výkonu na elektrický ohrev teplej vody v kombinácii s teplovodným vykurovaním priestorov firmy*, či výhľadovo aj na dobíjanie akumulátorov elektromobilov.
Prídavné zariadenia pre naše budúce ciele si samozrejme vyžiadajú i ďalšie investície.

Chceme však i naďalej zostať progresívni a patriť do komunity zodpovedných podnikateľov, ktorí svojimi ekologickými projektami pre život prispievajú k zmenšovaniu uhlíkovej stopy a globálnej ochrane životného prostredia celej spoločnosti.
Pridáte sa tiež?
 

*12. september 2019: Inštalovaný a do teplovodného vykurovacieho okruhu administratívnej budovy spoločnosti pripojený akumulačný zásobník vykurovacej vody s výkonom elektrických výhrevných špirál
2x 4.5 kW.

 

.en
The use of renewable energy sources is currently one of the motivations of every modern company with a view to sustainable corporate social responsibility. Our company in Slovakia has been successfully applying the principles of this business concept into practice for many years. In the environmental field, we are mainly concerned with providing services and solutions to customers with the aim of protecting resources, applying processes with minimal impact on the environment and waste management.
 

In the summer of 2019, in order to reduce energy intensity and to approach energy independence, we installed our own solar power plant on the roof of our plant in Jarovce. Appropriate geographic orientation of the administrative and technical facilities of the company was used to enable efficient exploitation of solar energy during the day. Installed 53 photovoltaic panels with a total area of 85 m2 convert the incident sunlight into a 15 kW electricity. In our geographical location, this solar power plant will allow up to 17 MW of green electricity to be produced annually. With an average annual consumption of administration and production in our facility of around 8 MW, the excess energy produced will be provided to the public electricity distribution network.
 

We use our own produced green electricity in the summer months for the company's daily operations; a substantial part for powering air conditioning and electrical appliances (data servers, computers, printers, lighting, household appliances, charging electric manipulators). Outside the summer, we are thinking about extending the utilization of installed power to electric heating of hot water in combination with hot-water central heating of the company premises*, or perspectively even to recharge electric vehicle batteries.
Of course, additional equipment for our future goals will also require additional investment.
 

However, we want to remain progressive and belong to a community of responsible entrepreneurs who, through their environmental projects for life, contribute to reducing the carbon footprint and global environmental protection of society at all.
Will you also join?


*September 12, 2019: A storage tank for heating water with an output of electric heating coils of 2x 4.5 kW, was installed and connected to the hot-water heating circuit of the company's administrative building.


Od spustenia elektrárne k 31.12.2020 sme vyrobili celkom 18.5 MWh vlastnej slnečnej energie.
Since start-up of the powerplant until December 31, 2020, totally 18.5 MWh of own green energy were produced.

Zelená energia/Green energy | Celkom/Total (kWh) 2392 16171
mesiac/Month 2019 2020
január/January - 420
február/February - 899
marec/March - 1443
apríl/April - 2104
máj/May - 2001
jún/June - 1802
júl/July - 2350
august/August - 1940
september/September 633 1649
október/October 857 821
november/November 505 462
december/December 397 280

 


 

Čítajte viac

 

Odkazy