Demineralizácia s technológiou UPCORE

Spoločnosť EUROWATER dodala novú úpravovňu vody pre jednu z najväčších firiem na ťažbu a výrobu zinku vo svete. Elektrolytická výrobňa zinku sa nachádza v severnej čast Nemecka. Nová úpravovňa vody nahrádza jestvujúcu a bude vyrábať 37 m³/h napájacej kotlovej vody s vodivosťou nižšou ako µS/cm.

Pred dodávkou bola celá úpravovňa zmontovaná vo výrobnej hale v Dánsku.
Pred dodávkou bola celá úpravovňa zmontovaná vo výrobnej hale v Dánsku.
 

Úpravovňa vody

Úpravovňa vody sa skladá z jedného zásobníka na surovú vodu, dvoch jednotiek UPCORE a dvoch regeneračných zásobníkov. Celá technológia bude riadená PLC od Siemens. Zároveň sa využijú jestvujúce čerpadlá zákazníka na surovú vodu a regeneračné médiá. Veľkou zvláštnosťou tejto úpravovne vody je potrubný systém konštruovaný v IR zváranom PP-H, kde sú všetky zvary dokumentované a označené štítkom a zváracou správou. Ďalšou zvláštnosťou tejto stanice je regenerácia kyselinou sírovou (H2SO4) namiesto, pri demineralizátoroch bežne používanej, kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Výhodou kyseliny sírovej je, že nespôsobuje žiadne problémy súvisiace s chloridmi v odpadovej vode. Avšak pri jej použití počas regenerácie sa generuje veľké rozpúšťacie teplo, takže sa na strane kyseliny tejto úpravovne vody inštalovali špeciálny prietokomer a ejektor, vyrobené z termicky odolného PVDF materiálu.

Na strane kyseliny úpravovne vody sa inštalovali špeciálny prietokomer a ejektor, vyrobené z termicky odolného PVDF materiálu.
Na strane kyseliny úpravovne vody sa inštalovali špeciálny prietokomer a ejektor, vyrobené z termicky odolného PVDF materiálu.
 

Demineralizácia vody

Napájacia kotlová voda sa demineralizuje v súlade s patentovaným princípom úpravy vody UPCORE, ktorý spája všetky známe výhody demineralizácie vody prostredníctvom iónovej výmeny v protiprúdovom usporiadaní. Termín UPCORE je odvodený z anglického názvu UPflow COuntercurrent REgeneration system, čo znamená, že smery toku vody zariadením počas prevádzky a regenerácie sú navzájom opačné. Teda, takto sa zabezpečí, že voda, ktorá sa demineralizuje je trvale v styku s iónmeničmi (náplň), ktoré sú súprudovo lepšie a lepšie regenerované vodou pretekajúcou iónovýmenným zariadením. Princíp zabezpečuje, že upavená voda vyteká zo zariadenia v mieste s najlepšie zregenerovaným iónmeničom.

Optimálne využitie regeneračných chemikálií

Ďalšou výhodou princípu UPCORE je tiež poskytnúť efektívnejšie využitie regeneračných chemikálií: kyseliny chlorovodíkovej (alternatívne sírovej) a hydroxidu sodného. Spotreba týchto médií je starostlivo vyvážená, takže požiadavky na neutralizáciu a množstvo preplachovej vody sú minimálne. Toto významne prospieva pracovnému i životnému prostrediu.

Princíp samočistiacej prevádzky

Priekopníckou charakteristikou prevádzkového režimu však je, že úpravovňa je samočistiaca. Napríklad, mechanické nečistoty vstupujúce do zariadenia so surovou vodou, rozbité častice iónmeniča, atď., sa vyplavujú preč počas každej regenerácie. Toto znižuje tlakovú stratu na zariadení a tým sa udržujú straty na konštantnej nízkej úrovni. Samočistiaci efekt nevyžaduje potrebu vybratia náplní iónmeničov von zo zariadenia na úpravu vody na ich vyčistenie. Ďalej, nie je tu ani požiadavka na vodu alebo vzduch pre udržiavanie polohy iónmeničov v súvislosti s regeneráciou úpravovne.

Čítajte viac

 

Odkazy