Prehlásenie

Spoločnosť SILHORKO-EUROWATER A/S (ďalej iba Spoločnosť) prevádzkuje tieto webové stránky iba pre účely poskytovania informácií a zabezpečovania servisu. Z právneho hľadiska týmto nedochádza medzi užívateľom webových stránok a Spoločnosťou k žiadnemu vzťahu akejkoľvek povahy. Doporučujeme, aby ste na základe akejkoľvek informácie z týchto webových stránok nepodnikali žiadne vlastné aktivity, najskôr sa obráťte na Spoločnosť, ktorej pracovníci vám radi osobne poradia. Napriek tomu, že sa vždy snažíme poskytovať aktuálne informácie, software i ďalšie služby, môžu tieto webové stránky obsahovať chyby a nedostatky, za ktoré týmto odmietame preberať akúkoľvek právnu zodpovednosť. Všetky informácie na týchto webových stránkach sú uvedené bez akejkoľvek záruky zo strany Spoločnosti.

Z toho vyplýva, že Spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za žiadnu stratu akejkoľvek povahy, týkajúcu sa hardware, software alebo datových súborov či iných súvisiacich prvkov v dôsledku použitia týchto webových stránok. Spoločnosť preto neposkytuje žiadnu záruku za vyššie uvedené informácie a služby poskytované Spoločnosťou alebo v jej zastúpení v plnom, či v čiastočnom rozsahu, vrátane za prevzatie akejkoľvek z ponúkaných softwareových aplikácií, ani za to, či tieto budú spĺňať vaše požiadavky alebo či budú fungovať bez prerušenia, či budú rýchle, bezpečné a bezchybné alebo či nie sú webové stránky a servery používané Spoločnosťou zavírené, problémové alebo či sú plne funkčné a presné.

Spoločnosť má práva k týmto názvom domén:

silhorko.dk, silhorko.com, silhorko.no, eurowater.com, eurowater.eu, eurowater.dk, eurowater.no, eurowater.se, eurowater.de, eurowater.at, eurowater.ch, eurowater.sk, eurowater.cz, eurowater.pl, eurowater.be, eurowater.nl, eurowater.hu, eurowater.fi, eurowater.ru, eurowater.asia, eurowater.cn, eurowater.es, eurowater.fr, eurowater.ro, eurowater.biz, eurowater.net, eurowater.info, eurowater.co.uk, eurowater.ua

a rovnako autorské práva ku všetkým informáciám, ktoré sú obsahom vyššie uvedených domén podľa Dánskeho zákona o autorských právach, pokiaľ nie je uplatnená explicitná výnimka. Autorské právo sa vzťahuje na všetok materiál zverejnený na webových stránkach, či bol následne odstránený, zmenený, alebo nie.

Povolené je bezplatné kopírovanie materiálov z webových stránok, čo sa týka elektronických i tlačených kópií pod podmienkou, že bude ako zdroj týchto informácií menovite uvedená Spoločnosť. Nie je povolená žiadna zmena ani skresľovanie obsahu akýmkoľvek spôsobom.

Povolenie sa ďalej udeľuje vytváraniu odkazov, vrátane vnorených odkazov na webové stránky pod podmienkou, že takýto odkaz smeruje priamo na adresu Spoločnosti, kde Spoločnosť spravuje celé svoje webové prostredie.

Jediným obsahom, ktorého použitie je nutné prejednať so Spoločnosťou, sú logá Silhorko/Eurowater opatrené ochrannou známkou.

SILHORKO-EUROWATER A/S
Aarhusvej 79, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Denmark
CVR 39 17 65 13
Telefón: +45 87 93 83 00